Mozart effect

Lucía Álvarez Rodríguez

Ángela Camino López

L.Patricia Sanmiguel Vázquez

3ºD

Sí participamos no premio Luis Freire

Resumo:

De verdade existe un efecto Mozart, é dicir, a xente concéntrase máis e lembra mellor se ten un fondo de música clásica ,en concreto música de Mozart?

Tras una investigación previa a formulación da hipótese, fixemos una serie de experientos para comprobala cun cunxunto de voluntarios. Tras comprobar os datos existirá de verdade un efecto Mozart?

MOZART EFFECT en español

Anuncios

OS EFECTOS DOS VIDEOXOGOS NO ORGANISMO

Álvaro Andión Mosquera   Nº 2

Miguel Bugarín Carreira    Nº 6

Umesh Graña Garrido        Nº19

Resumo:

O obxectivo deste proxecto é probar se hai una diferente resposta adrenalínica nun grupo de persoas con distinta idade e experiencia cos videoxogos antes, durante e despois de xogar a un mesmo videoxogo, que envolve perigo e un alto nivel de concentración.

Tras facer os correspondentes experimentos, medindo a presión arterial, a percepción á dor, a respiración, o tempo de reacción e o pulso, puidemos observar que, en todos os casos, os suxeitos cambiaban a súa resposta adrenalínica, dependendo do experimento que estabamos a facer. Algunhas veces había unha resposta similar de todos os suxeitos; noutras so os que tiñan a mesma experiencia cos videoxogos; e noutras non había unha tendencia clara. Ao final, concretamos que os videoxogos son capaces de alterar as respostas adrenalínicas nos suxeitos, aínda que, nalgúns casos, precisamos máis suxeitos do mesmo tipo para concretar a resposta.

OS EFECTOS DOS VIDEOXOGOS NO ORGANISMO

THE EFFECTS OF VIDEOGAMES ON THE ORGANISM

Science Project

As another more Unit, this Year we are going to work on a Science Project. You have to do a small creative research, in groups and using Galician language or English.  You can follow this instructions: S Project guidelines

You can get information about Luis Freire Award here:  premio luis F

News: extra points to your grade

You can get extra points doing a news (in Science) per month: choose a news from media or google and follow this instructions, do a presentation and you´ll get up to 0,3 extra points to add a test, once per month.
You can find some here: https://www.sciencenews.org , http://magazines.scholastic.com , http://www.popsci.com/tags/kids , or others you like much more

Guidelines: News

Unit 7 The reproductive system

We are jumping into Unit 7 to look at our reproductive system. We hope, Lee and me, Adela, that you can learn a bit more about our body to take care of it much better now. A video: the reproductive system Other many different sources:  http://www.sciencehelpdesk.com/unit/bg3/4   ,  human reproduction animation,

Class presentation: ReproductionAV ,  Unit 7 Reprod.Vocab AV

Spermatogenesis and oogenesis: http://wps.aw.com/bc_martini_eap_4/40/10469/2680298.cw/content/index.html

Unit 4. The circulatory and excretory systems

The correct function of cells in our body depend, to a great extent, on the extracellular fluid remaining constant.

Circulatory and excretory systems help to keep this fluid constant, this is homeostasis and help us to keep healthy. You can find some documents that were given to you in class here:

Vocabulary circulatory  exercises cardiac output graph 2

Circulatroy system : class  presentation

Videos: blood: video1,   video 2,   video 3,  video 4.        heart and circulation:  video 1,   video 2,  video 3 .           Lymphatic system:  video 1,  video 2,

The excretory  system:  presentation:   2010urinaryfernandoigcse-100201120839-phpapp01 ,        animation ,     video1 ,  video 2

UNIT 3: The digestive and respiratory systems

We need a digestive system to digest food, we are heterotrophic, and change big nutrients into other much smaller that can be absorbed and transported by blood and lymph. Respiratory system transport oxygen to the cells and carbon dioxide from cells to the lungs. All cells need small biomolecules to do metabolism, and oxygen to do cell respiration and release energy.

Presentation showed in the classroom:       Unit 3 The digestive and respiratory  systems

digestion table:  a table that shows digestion and enzymes

You can also look at this document to check your UUnit 3 The dig.resp sys.solut